Dear value user, You receive this email because you registered an account with us. This is an update for the Program FRIENDSHIP CONNECTING and EARN $20 token #SOLAG. One more time, I would like to say Thank you for joining with us and I confirmed you that you have got an airdrop of $20 token in TOP soonest register in FRIENDSHIP CONNECTING program. Please update your avatar, banner and you have lot opportunity to earn more by inviting your friends. In every invites, you will earn more $2. This program will ended by end of Oct. 2021. Solagg Team ===================================== Kính gửi người dùng giá trị, Bạn nhận được email này vì bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi. Đây là bản cập nhật của Chương trình KẾT NỐI BẠN BÈ và nhận thưởng $20 mã thông báo #SOLAG. Một lần nữa, Chúng tôi muốn nói Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi và tôi xác nhận với bạn rằng bạn đã nhận được một airdrop trị giá $20 token trong TOP đăng ký sớm nhất trong chương trình KẾT NỐI BẠN BÈ. Để hoàn thiện bạn vui lòng cập nhật ảnh đại diện avarta, banner của bạn và làm nó thật nổi bật. Bạn có rất nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách mời bạn bè của mình. Mỗi lời mời khi có thêm người tham gia đăng ký qua liên kết giới thiệu của bạn, bạn sẽ kiếm được thêm $2. Chương trình này sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2021. Nhóm phát triển Solagg #SOLAG Token
Solagg Fediverse: Decentralized Social Network

Solagg Fediverse: is a new word made of two words: “Federation” + “Universe”